Масонство и Християнство .

предложете нови секции към този форум
sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Масонство и Християнство .

Мнениеот sandi » съб авг 11, 2007 12:59 am

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Откъсъ отъ книгата "Масонството" на Александъръ Мусевичъ - Бориковъ .

Със съкращения.

Какво е отношението на масонството към Християнството и Църквата?

Конвента на Grand Orient въ 1903 г., въ Compt-rendu на стр. 381 четемъ:

„Да напомнимъ, че християнството и масонството сж абсолютно непримирими, дотолкова, че да принадлежишъ на едното отъ тяхъ, това значи да скъсашъ съ другото. Въ такъвъ случай масона има единъ дългъ—трябва смело да излезе на арената за борба и да се "сражава".


И по-нататъкъ следва:

„Триумфа на Галилеянина продължава двадесеть века.Илюзията беше много дълга".

„Той изчезва на свой редъ — Бога лъжецъ. Той се присъединява въ праха на вековете къмъ другите божества на Индия, Египетъ, Гърция и Римъ, които сж видяли сжщо много излжгани отъ тяхъ сжщества, легнали предъ олтаритъ имъ".

„Братя масони, на насъ трябва да бжде приятно, че и ние не сме чужди на това събаряние на лъжливите богове".

А масона Флери казва: Долу разпнатиятъ! Ти, Който вече 18 века държишъ света прегърбенъ подъ Твоятъ яремъ,Твоето царство е свършено. Не е потребенъ Богъ!"

Конвента въ 1893 г. е решилъ: „че нито единъ масонъ не може да бжде избранъ за членъ на съвета на ордена, ако той предварително писмено не се задължи за себе си и своите непълнолетни деца да не изпълнява християнските и религиозни обряди". (Bulletn du Grand Orient de france, 1893 г., стр.373).

"Масонството е чуждо на мистицизъма, отричащо началата на авторитета, дълбоко пацифистическо, и не е само определена обществена асоциация. Масонството е противоцърква . . . Борбата противъ църквата ще свърши, когато отделянето на църквата отъ държавата ще стане свършенъ фактъ, когато църквата ще се обърне въ частно сдружение". (Масонското списание „Асасiа", 1903 г. , стр. 860 и 861).


„Ние (масоните) заявяваме, че сме врагове на всички свещеници и калугери". (Rit. Clement Amitie, стр. 6).

„Не е достатъчно да се победи влиянието на духовенството и да се лиши църквата отъ авторитетъ. Необходимо е да се разруши самата религия". (Congres Maconi`ue International de Paris 1900 г., стр. 102).


Борбата съ религията въ законодателната область започва отъ провъзгласяването "свободата на съвеста", която формула въ разбиранията на всеки здравъ разумъ, ясно води къмъ безверие и свършва съ отделянието на църквата от държавата. А какво значи отделянието на църквата отъ държавата?Да се отдели църквата отъ държавата, това значи,да се освободи държавата отъ нравственото влияние на църквата, като последната се обърне въ простъ професионаленъ съюзъ, да се премахнатъ всички религиозни прояви отъ държавния животъ, като: религиозно полагание на клетвата, официални богослужения, молебени, панахиди и др., лишавание
църквата и духовенството отъ материална издръжка отъ държавата,
заедно съ изземвание църковните и манастирски имоти.Всичко това по нататъкъ води къмъ насилствено затваряние на църквите, и изгонването на калугерите.
Според масоните,хората трябва да бъдатъ същински свободни хора,хора зависещи само отъ собствената си съвестъ.И какъ азъ,догматичния православенъ християнинъ,който има своятъ точенъ и категориченъ символъ на вярата,ще съвместя своята определена вяра и догматизъмъ съ "адогматизъма" на масонството и съ неговото - "пъленъ просторъ при търсение на истината и пълна свобода на мисълта въ всички посоки на духа", което е легнало въ основните му начала, сиречъ въ неговия символъ на вярата?
Както виждатъ читателите, масоните заедно съ нашитъ такива, смятатъ религията за „нещо" интимно на индивида и поради това, че въпроса за религията билъ свързанъ съ Църквата, то, последната трябвало да бжде отделена отъ държавата и държавата не трябвало да се грижи и интересува за религията и църквата. А презъ течение на петстотинъ годишното робство коя беше тази сила, която спояваше българския народъ и го правеше единодушенъ, единомисленъ и твърдъ въ понасяне на всички несгоди?! Около кое „нещо", както се изразяватъ масоните, се беше сгрупиралъ този измъченъ и лишенъ отъ всичко народъ, и това „нещо", което крепеше този народъ, като национално цяло, не беше ли религията,църквата и духовенството?! „Съвършено интимно нещо на индивида" ли беше тази велика сила, която обединяваше душите на нашигв деди и бащи во-едино?! Масоните отлично знаятъ, че вярата, така както ние я изповядваме, не е интимно
нещо, те знаятъ, че тя е най голямата сила, която чрезъ черквата споява народите и ги прави духовно единни, а те искатъ на всяка цена да разрушатъ това единство и затова сж противъ религията и монархията (изобщо противь единомислието и единовластието въ отделните държави). На тях е необходима световна република, те казватъ, че искатъ „братство" по цялото земно кълбо, безъ разлика на националность, раса, племе, вяра, положение, а това може да се достигне само по единъ единственъ пжть, като се разрушатъ окончателно устоите, върху които се крепятъ националните държави. И масоните това го вършатъ систематически неуморно.
Длъжни сж да го вършатъ, защото иначе те не биха били ма


[
П.п. Книгата е написана през 1938 г.


.
sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Мнениеот sandi » пет авг 17, 2007 9:51 pm

.

Из книгата ""Бумерангът на злото":

Защо наричаме масонството антихристиянска идеология? Отговорът е прост – защото то самото се определя като такова. Смисълът на битката на масоните е изразен лаконично от масонския автор дьо Кантельо през 1863 г. :”Като цяло тя (битката, б.а.) е била и винаги ще бъде борба срещу църквата и християнската религия…Всички тайни общества – от египтяните до илюминатите ( вид масонско общество, създадено от Адам Вайсхаупт на 1 май 1776 г. в Бавария с главни цели: унищожаване на религията, на собствеността и семейството и налагане на единно световно управление- б.а.) имат почти идентични ритуали. Те (тайните общества, б.а) образуват верига и се пресъздават едно от друго.” А на конгрес в Леже през 1863 г. масонският (и социалистически) лидер Лафарг (женен за дъщерята на Маркс – Лаура, завършил със самоубийство), категорично обявява целите на ложите: “Война на Бога, ненавист към Бога! Целият прогрес се състои в това! Трябва да се пробие небето като хартиен свод! Да се постигне тържество на човека над Бога!”.
В медиите масонството се представя като някакво филантропско сдружение, в което видни политически и бизнес мъже се събират, за да подпомагат сираци и социално слаби. Защо обаче е нужно да се обличат кожени престилки, да се разиграват театрални етюди и да се фетишизират предмети и знаци като чук, пергел, отвес, пентаграмата, юдейската шестолъчна звезда и куп други условности?

Според самите теоретици на масонството като Менли Хол например – автор на редица изследвания и справочни трудове за масонството, то е учение, което се корени в най-дълбока древност. То е свръхпознание, което се е предавало на “посветените” през вековете. Посветени са били жреците в древен Египет, поклонниците на Бакхус, древните атланти. Митична раса от посветени, които вярват, че могат и стават богове и затова не им трябва “непълноценната доктрина”, наречена християнство, както я определи през 1998 г. в “Монитор” председателят на еврейското дружество в България “Шалом - Емил Кало. Няма нужда да спазваш правила – ти си бог. Ти пишеш правилата.Това е примамливо. Колко по-интересно звучи от “неатрактивните” завети на Христос, който те кара да бъдеш морален, да не правиш на другите това, което не искаш да ти направят те. В християнството “няма шоу”, както би се изразил един днешен продукт на евроатлантическата цивилизация. Къде по-приятно е да се чувстваш бог и правиш каквото ти харесва, пък нека това да наранява други хора, или направо да ги убива. Дори така май е още по-приятно. Имаш власт над тях, управляваш ги, манипулираш ги, караш ги да правят каквото искаш с едно мръдване на пръста или с чукване по компютърната клавиатура. Според официалната масонска пропаганда:” Масонството е международно тайно мъжко сдружение с йерархично устройство и с традиционен ритуал, култивиращо присъщите на човешката природа добродетели и ратуващо за мир”. То се прекланя пред Великия архитект на Вселената.

Кой е Великият архитект на вселената?
През 1871 г. Албърт Пайк издава книгата “Морал и догма”, която до ден днешен е “библията” на световното и особено американското масонство. В тази книга Албърт Пайк пише:”Всички ние, заемащи високи степени, трябва да съхраним масонската религия в светлината на луцеферианската доктрина”. Тук трябва да поясним, че тази доктрина произлиза от името на Луцифер – ангелът, който се възгордял, искал да измести Бога и бил низвергнат, както учи Светото писание на християните. Висшите масони обръщат обаче този сюжет и казват: Луцифер е истинският бог , а другият –не. Пайк казва буквално:” Да Луцифер е бог, но за съжаление, Адонай (еврейското име на християнския Бог) също е Бог. При висшите сили не може да има светлина без сянка, красота без грознота, бяло без черно….Така ние идваме до приемането на доктрината на сатанизма. Това е истинската и чиста философска религия -–да се вярва в Луцифер, който е равен на Адонай”.
Тези, на които това им се струва само приказка, са обикновени атеисти. Те стигат до първите три степени на масонството – т. нар. синьо масонство. За тях ложата остава цял живот един клуб, в който можеш да завържеш връзки с влиятелни хора и да станеш богат.Вярно, има разни странни ритуали, но какво от това, казват си те.Други обаче, по-малко на брой, но по-посветени стигат до върховете на масонските тайни общества. Там вече степените могат да бъдат 33 или 99. За тях Сатаната не е драматургичен образ, а реалност. Поклонението пред него и сделката с него пък са задължителна част от “просветлението”.Но кой е Албърт Пайк? Наричат го масонския “папа. През 70-те и 80-те години на 19 век Пайк е Велик магистър в Главната директория на Вашингтон, Велик командор на Върховния съвет на Чарлстън, което значи лидер на американските масони и Суверенен Понтифик на вселенското франкмасонство, което вече го прави и световен “вожд” на масоните.В САЩ масонството намира най-добра почва от всякъде другаде. Там е центърът на световното масонство и на първият му “папа” – Албърт Пайк с масонско име Лимуд Ензоф, със седалище Чарлстън. В този американски град и до днес се събират световни конгреси на масонството – през септември 2001 г. на поредното честване беше и представител на българското правителство – вицеремиерът и министър на държавната администрация Димитър Калчев, масон от 33 степен, както той самият се похвали в интервюта в българската преса.Безобидно ли е масонството?

През 1827 г. един бивш американски масон – капитан Уйлям Морган прави разкрития, които разтърсват цялото общество. Той издава книга: “Illustrations of Masonry by one of the Fraternity Who has devoted Thirty Years to the Subject”, Batavia NY, 1827 г., “Примери за масонството от един от братството, който му посвети 30 години от живота си”. Морган описва подробно ритуалите за приемане в масонските ложи, клетвите за смъртно наказание, ако разгласиш масонските тайни, както и основния въпрос – кому се кланят масоните. Ето как масонът дава клетва за мълчание според Морган: ”На всички, на които аз най-тържествено и искрено обещавам и се заклевам, без най-малкото усукване, мълчалива уговорка или душевно извъртане, обвързан под заплахата от наказание, не по-малко от това да ми бъде прерязано гърлото, езикът ми да бъде изтръгнат из корен…” По нататък приеманите за “братя” масони се заклеват да не причиняват нищо лошо на своите “братя” (за останалата част от човечеството не се казва нищо – б.а.), да се подчиняват безпрекословно на всеки знак и заповед на по-висшестоящ масон (което значи да пренебрегнат националния си и патриотичен дълг, ако той противоречи на височайшата масонска директива – б.а.). Разкривайки масонските тайни Морган си подписал смъртната присъда и тя не закъсняла – той бил отвлечен и убит от бившите си “братя”. Убийството му раздвижило цяла Америка. Антимасонските настроения за около десетина години обхванали страната и били разтурени повече от 2000 ложи. Образува се дори антимасонска партия, която събрала 128 000 гласа през 1830 г. Един от напусналите тогава масонството – Милард Филмор, се присъединил към тази партия. По-късно той става и 13-ят президент на САЩ. Филмор пише по това време: ”Масонското братство погазва нашите права, противоречи на правосъдието и се държи предизвикателно към всяко правителство, което не може да контролира.”Скандалът с убийството на Морган предизвикал разследване от страна на щатския сенат в Ню Йорк, който през 1829 г. стигнал до извода, че ”масонството се състои от силни и богати хора с членове в почти всеки стратегически пост.” Сенатът установил също, че пресата мълчи по въпроса, защото е “изпитала силата на масонското влияние и е била поразена от жезъла на неговата власт”.Тези разкрития нанасят временни щети на масонството, но не за дълго. В Америка и Англия ложите се множат бързо през следващите десетилетия, за да достигнат в днешно време численост от около 500 000 масони в Англия и 5 милиона в САЩ.И така, “най-великата демокрация” – САЩ е създадена от масони, тоест – от антихристяни. Масон е първият американски президент Вашингтон, масон е авторът на “Декларацията на независимостта” – Томас Джеферсън, масон е първият върховен съдия на САЩ – Джон Маршал, масони са създателите на финансовата система на САЩ – Робърт Морис и Александър Хамилтън. Първият държавен секретар на САЩ – Робърт Левинстоун е Велик майстор на ложата в Ню Йорк. “Брат”- масон е и главният архитект на столицата – Джеймс Хобън, който Велик майстор на първата американска ложа. Той се погрижва град Вашингтон да бъде построен по правилата на масонската символика, а президентският дворец – Белият дом да копира Соломоновия храм. На върха на този център на властта Хобън изобразява пет петолъчки – пентаграми. Ако някой смята, че петолъчката е въведена в употреба в държавната символика от Ленин или Георги Димитров, просто се заблуждава. 140 години преди да бъде сложена над Кремъл,петолъчката украсява Белия дом.А запитвали ли сте се защо в “християнска Америка” първото нещо което ви посреща не е кръст, а т. нар. Статуя на свободата. Тази огромна скулптура на нюйоркското пристанище е подарък от френските масони, извършили кръвопролитието, наречено Велика френска революция през 1789 г. за техните братя отвъд океана. Тя е работа на Фредерик Бартолди, член на масонската ложа на Елзас и Лотарингия. Тази фигура на жена с факел в ръка е била често изобразявана в масонска Франция след Френска революция. В катедралата “Нотр Дам Дьо Пари” дори е организирано поклонение на “Богинята на разума”, изобразена от Братолди. Край Париж масоните-якобинци разчистили терен, на който трябвало да се издигне огромна статуя на същата богиня и веднъж завинаги да отмени поклонението пред Христос. Поради някои обезглавителни операции помежду си, революционерите не успели да завършат това дело. Но в Америка успели. Освен в Ню Йорк, такава скулптура била поставена в Капитолия на Вашингтон и в Капитолия на Остин, Тексас. След Джордж Вашингтон редица американски президенти са масони: Джеймс Бюканън, Уйлям Тафт, Андрю Джаксън, Джеймс Монро, Уорин Хардинг, Теодор Рузвелт, Франклин Рузвелт, Хари Труман. В по-ново време доказани масони са Форд, Рейгън, Буш-старши и Буш-младши.Като обобщение може да се каже, че масонството е мрежа от тайни общества, които крият същинските си цели и лице от света. То поддържа едни и същи ритуали и символика през различните векове и в различните държави, има йерархична структура и отчетлива разлика между низши и висши масони. То не е безобиден клуб на скучаещи милионери, а мощна верига от атеисти, деисти и поклонници на Луцифер, на богоборци, които чрез наднационалните си политически връзки и силата на наднационалната банкова система предизвикват определени събития във всяка точка на планетата чрез политически интриги, революции, преврати и влияние върху интелектуалния елит. Целта на това вмешателство е да се рушат преди всичко устоите на християнската църква, което в наши дни означава – на Православието. Да се овладяват материалните ценности на планетата и да се концентрират във все по-тесен кръг от хора. Да се заличават границите между традиционните национални характеристики и все повече хора в света да стават зависими финансово и административно от една централизирана, но със скрит център, свръхтоталитарна система, която да ги превръща от индивиди със собствена воля и стремеж към Бога, в човекоединици, мачкани от валяка на една суперолигархия. В маса, тласкана към загуба на собствените души.

Дали и горенаписаното е "измишльотина" от типа на "Световни конспирации" !?

И ако съпоставим следните текстове :

От http://www.pravoslavieto.com
1. Прот. Иоан Майендорф:

Източното Православие през цялата си история е било религия на народа. С използването на говоримия език в Литургията, със способността си да асимилира и развие различните култури, с водачите, които често поемат върху себе си отговорността за цели нации, Православието става неразделна част от националното съзнание на народите. [...] Но през XIX век се получава нещо ново. Балансът между религия и култура се загубва. Вместо да освещават националния си живот чрез прилагане в него високите идеали за Едната Църква, както това са правили светите отци, св. Сергий, св. Сава, православните от този регион започват да използват Църквата като инструмент за увековечаване на техните национални, политически и културни интереси. >>>И

От http://www.br-zo.com/forum/

2. Из История на масонството
по българските земи :


По българските земи франкмасонството се появява в началото на ХIХ век. Посветени в Свободното зидарство чужденци, посещаващи българските градове по поречието на река Дунав, правят опити за организирането на масонски огнища и привличането в тях на българи имащи предимно търговски отношения със страните от Средна и Западна Европа. По това време българската държава е в състава на Османската империя. Много турски офицери и сановници от гарнизоните в Дунавския вилает са водили организиран масонски живот, но не са допускали в тях членство на българи. За първият българин, посветен във франкмасонството се счита живелият в бесарабския град Кишинев, архимандрит Ефрем. Там той, през 1820 г. попада в Ложа "Овидий". След завръщането си в България, архимандрит Ефрем се опитва да основе Ложа в българския гр. Русе. Основоположник на българското регулярно франкмасонство е българинът Иван Николов Ведър. Със същността и принципите на Свободното зидарство той се запознава по време на пътуванията си в Европа. Посветен е в английска Ложа в Цариград (Истанбул). Достига най-високата, 33° степен в йерархията на Стария и ...То май, че започва да "лъсва суратя" на един от виновниците за нарушаване " Балансът между религия и култура" (по думите на потойерей Иоан Майендорф) !.
mims
Потребител
Мнения: 23
Регистриран на: пет апр 06, 2007 4:32 am

Мнениеот mims » нед авг 26, 2007 4:13 am

sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Мнениеот sandi » пон авг 27, 2007 9:48 am

.

С риск , администратор и модератор да ми лепнат "етикета " антисемит и да ме "бан"-нат довеждам до знанието на посетителите на този форум статия от форума на "http://www.br-zo.com/forum/" относно тъй наречения холокост.

Статията е като една от "черешките на тортата" имаща огромно значение за "познаване на истината".


Иоан.[8:32] и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.


И ако някой си позволи да ме укорява , първо да прочете това : !

Пети Вселенски събор(Трулски):
Правило (11): Забранява се на миряни и клирици да ядат “опресноци” у иудеите и да (!)встъпят в дружба с тях, или да ги викат при болест и да приемат от тях лекуване или да се мият заедно с тях ; който клирик не съблюдава това правило,подхвърля се на низвержение, а мирянините се подхвърлят на отлъчване.


Моля , четете внимателно !

Значението на Холокоста (радиопредаване гласове на американските дисиденти, 12-ти Август,2000)
Автор: Д-р. Уилиам Пиърс
***изтрито от модератора***

[b] Както виждате, няма расизъм , шовинизъм и прочие анти ... изъм а само констатации на основание "нечии дела" предизвикващи "смут" в душите на мислещи хора !!!

И , назоваване на "нещата" с истинските им имена !!!


***бележка от модератора***: занапред се опитвайте да не поствате цялостни обемисти текстове; връзка към съответния ресурс е напълно достатъчна.

текстове, защитаващи тезата, че холокостът е измислица, нямат място в този сайт и ще бъдат изтривани. етикети на никого не лепим, просто ви уведомяваме за политиката на сайта.

***.
Последна промяна от sandi на пон авг 27, 2007 7:11 pm, променено общо 1 път.
mims
Потребител
Мнения: 23
Регистриран на: пет апр 06, 2007 4:32 am

seir

Мнениеот mims » пон авг 27, 2007 4:23 pm

sandi.tozi forum mai e napraven da ni gleda seira.temata mai e dosta boleznena za nqkoi.
sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Re: seir

Мнениеот sandi » пон авг 27, 2007 7:10 pm

Ангел Небесен
Потребител
Мнения: 311
Регистриран на: нед май 14, 2006 9:33 pm

Мнениеот Ангел Небесен » пон авг 27, 2007 7:43 pmHeart
Потребител
Мнения: 111
Регистриран на: съб сеп 02, 2006 4:39 pm

Мнениеот Heart » пон авг 27, 2007 7:55 pm

Холокост е имало, така както е имало и арменски геноцид, така както имаше етническо прочистване в Босна, а също и в Африка.
Не бива да казваме на черното бяло.
Снимките, публикувани от Ангел Небесен, са повече от красноречиви!
gaitan vejdu
Потребител
Мнения: 700
Регистриран на: чет окт 06, 2005 8:25 am

Мнениеот gaitan vejdu » пон авг 27, 2007 9:37 pm

Някога древните киргизи не знаели за съществуването на евреите и, поради това, упреквали за всички свои нещастия - природните сили. :P


(За масонщината - ако е писано, някога ще вметна нещо интересно; но отсега да си знаете, които директно смесвате (буквалистки) - масонщина, с еврейска кръв - ще сте дълбоко разочаровани. :?
Не, че ви пука особено де, но отсега да ви предупредя, че тези неща не са така лесно-смилаеми, както се опитвате да ги плъзнете; или както вас са ви хързулнали по лъскавите скоростни пълзалки на удобните обяснения. ееех... :roll: .)
sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Мнениеот sandi » пон авг 27, 2007 10:07 pm

Ангел Небесен
Потребител
Мнения: 311
Регистриран на: нед май 14, 2006 9:33 pm

Мнениеот Ангел Небесен » пон авг 27, 2007 10:34 pm

mims
Потребител
Мнения: 23
Регистриран на: пет апр 06, 2007 4:32 am

Мнениеот mims » вт авг 28, 2007 2:34 am

mims
Потребител
Мнения: 23
Регистриран на: пет апр 06, 2007 4:32 am

Мнениеот mims » вт авг 28, 2007 2:41 am

sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Мнениеот sandi » вт авг 28, 2007 10:17 am

Ангел Небесен
Потребител
Мнения: 311
Регистриран на: нед май 14, 2006 9:33 pm

Мнениеот Ангел Небесен » ср авг 29, 2007 2:36 pm


Върни се в “нови категории и форуми”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост