Първородният грях-що е то!?

академични, професионални, лични разговори
Потребителски аватар
Деяна
Потребител
Мнения: 250
Регистриран на: нед дек 21, 2008 8:04 pm

Re: Първородният грях-що е то!?

Мнениеот Деяна » вт апр 19, 2011 12:44 pm

Избирам Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа!
Под твоята благосърдечност прибягваме, Богородице. Не пренебрегвай нашите молитви във неволя, но избави ни от опасност, едничка чиста, едничка благословена.


Из „Под­виж­ни­чес­ко сло­во във въп­ро­си и от­го­во­ри”
(„Добротолюбие” том 3)
10. Бра­тът ка­зал: “Как­ва е та­зи цел, из­тъл­ку­вай ми, мо­ля ти се, от­че!”
Ста­ре­цът от­го­во­рил: “Ако ис­каш да поз­на­еш целта на Гос­по­да, то слу­шай вни­ма­тел­но. На­ши­ят Гос­под Иисус Хрис­тос, би­дей­ки по ес­тес­т­во Бог и ста­нал Чо­век по бла­го­во­ле­ни­е­то на Сво­е­то чо­ве­ко­лю­бие, ро­дил се от Де­ва, е бил спо­ред бо­жес­т­ве­ния Апос­тол под за­ко­на, за да уни­що­жи древ­на­та Ада­мо­ва клет­ва, след ка­то из­пъл­ни за­по­ве­ди­те ка­то Чо­век. Зна­ей­ки, че це­ли­ят за­кон и про­ро­ци­те се кре­пят на две за­по­ве­ди: въз­лю­би Гос­по­да Бо­га тво­е­го от цялото си сър­це и ближ­ния, ка­то са­мия се­бе си, Той ре­шил от на­ча­ло­то до край да дейс­т­ва та­ка, че в съ­вър­шен­с­т­во, но по чо­веш­ки, да из­пъл­ни те­зи за­по­ве­ди. Но пре­лъс­ти­ли­ят в на­ча­ло­то чо­ве­ка и при­те­жа­ва­щи­ят чрез то­ва власт­та на смърт­та дя­вол, виж­дай­ки как по вре­ме на кръ­ще­ни­е­то е сви­де­тел­с­т­вал за Не­го Отец, и как Той при­ел от не­бе­то, ка­то чо­век, при­съ­щия Му Све­ти Дух и оти­шъл пос­ле в пус­ти­ня­та, за да бъ­де из­ку­сен от дя­во­ла ­ пов­диг­нал бран сре­щу Не­го, ня­ма ли да ус­пее да Го на­ка­ра, що­то и Той да въз­лю­би бла­га­та на све­та пред лю­бов­та към Бо­га. Има три не­ща, око­ло ко­и­то се вър­тят всич­ки чо­веш­ки же­ла­ния; те са след­ни­те: хра­на­та, па­ри­те и сла­ва­та. Чрез тях той пос­то­ян­но хвър­ля хо­ра­та в без­д­на­та на поги­бел­та, чрез те­зи три се опит­вал да из­ма­ми и Гос­по­да. Но Гос­под, по­каз­вай­ки се по-ви­со­ко от всич­ко то­ва, стро­го му за­по­вя­дал: “Мах­ни се от Ме­не, сатана!”
11. Тък­мо то­ва е приз­нак за лю­бов към Бо­га (т. е. да сто­иш по-ви­со­ко от те­зи три неща). Са­та­на­та, ка­то не мо­гъл да скло­ни Гос­по­да Иису­са Хрис­та да на­ру­ши лю­бов­та Си към Бо­га за­ра­ди то­ва, ко­е­то обе­ща­вал, по вся­какъв начин се ста­ра­ел да Го до­ве­де до на­ру­ша­ва­не на заповед­та за лю­бов­та към ближ­ния, дейс­т­вай­ки чрез без­за­кон­ни­те иудеи. По­ра­ди то­ва, ко­га­то Гос­под е учил за пъ­ти­ща­та на жи­во­та и с де­ло по­каз­вал об­ра­зец на не­бе­сен жи­вот, въз­вестявал въз­к­ре­се­ние от мър­т­ви­те и обе­ща­вал на вяр­ва­щи­те ве­чен жи­вот и не­бес­но цар­с­т­во. И за пот­вър­ж­де­ние на ис­тин­ност­та на Сво­и­те сло­ва вършел божес­т­ве­ни зна­ме­ния, при­зо­ва­вай­ки на­ро­да към вя­ра, а дя­во­лът под­буж­дал без­за­кон­ни­те фа­ри­сеи и книж­ни­ци към раз­ни кле­ве­ти про­тив Не­го, та да не из­тър­пи, как­то те се на­дя­ва­ли, из­ку­ше­ни­я­та, и да се нас­т­рои спря­мо кле­вет­ни­ци­те с не­на­вист, а той, ­ кро­е­щи­ят коз­ни ­ да дос­тиг­не по то­зи на­чин сво­я­та цел, со­чей­ки Го ка­то на­ру­ши­тел на за­по­вед­та за любов­та към ближ­ния.

ПП: Иначе съм си образец на каталог с грехове :cry: (позволявам си да използвам сравнението от Кабрал, тъй като не мога да измисля по-добро)


Слава на Бога за всичко!
Радослав
Модератор
Мнения: 1530
Регистриран на: ср дек 20, 2006 4:11 pm

Re: Първородният грях-що е то!?

Мнениеот Радослав » вт апр 19, 2011 2:12 pm

ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: Първородният грях-що е то!?

Мнениеот ivanb63 » ср апр 20, 2011 3:53 pm

Радослав
Модератор
Мнения: 1530
Регистриран на: ср дек 20, 2006 4:11 pm

Re: Първородният грях-що е то!?

Мнениеот Радослав » ср апр 20, 2011 4:55 pm


Върни се в “богослови”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост