Философски аспекти на поведението на апостол Петър

теми, свързани с протестантството
Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Aether » съб окт 10, 2009 3:29 pm

Така като сме почнали поне тройката да е пълна. :biggrin:

Петър

А Иисус се обърна и рече Петру: Махни се от Мене, сатана! Ти ми си съблазън! (56)

Иисус Христос не посочва изрично свой приемник. Единственото указание, на което можем да се позовем, се намира в „Евангелие от Тома", когато апостолите питат Иисус кой ще бъде техен водач и той отговаря: „Където и да сте, обръщайте се към благочестивия Иаков, понеже всичко, което засяга земята и небесата, се отнася до него" (57)
Иисус не го определя за мисионер - предводител, който трябва да съгради Църквата. Иисус не казва, че учениците трябва да го следват, а по-скоро да се обръщат към него, като по този начин му отрежда ролята на съветник, а не на водач. Иаков е уравновесен и смирен човек, който не би станал авторитарен и доминиращ лидер.
И тук Павел се възползва от открилата се възможност да си прсвои лидсрството, което не съществува, за да утоли жаждата си за власт и своята амбиция да стане духовен водач на едно движение, чийто мащаб прсдчувства. Явно са съществували значителни противоречия между Иаков - предводител па христянската общност в Йерусалим, и Павел -предводител па гръцко христянство. Изследванията на Библейската школа в Йерусалим позволяват да се възстанови генезисът на четирите евангелия и между другото да се пока¬же, че една от целите па авторите е била да се отреди важно място ма Петър. (58) Така специалистите смятат, че известните думи от „Еванге-лие от Матея": „Ти си Петър (камък), и на тоя камък ще съградя църква¬та Си..." (59) не са автентични, а са били нарочно добавени към първона¬чалния текст. Действително, както видяхме, те са в противоречие с „Еван¬гелие от Тома" и с отношението, което Ииеус има към този свой ученик. Във всичките четири евангелия него все го хокат, понякога с много резки думи.
,, Махни се от Мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що с човеческо. " (60)
Версията на Матей не е по-ласкава:
,,Махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън!" (61)
,,И вие .'ш още не разбирате?" (62)
Когато Петър го пита колко пъти трябва да се прощава, Христос му от¬говаря:
,,Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем. " (63)
Съвсем очевидно Христос с явна ирония иска да го накара да разбере, че от значение е искреността, с която се прощава, а не колко пъти проща¬вате.
Петър е този. който винаги отговаря погрешно на въпросите на Хрис¬тос, като с това разкрива очевидна липса на правилно съждение.
„Как ти се струва, Симоне? Земните царе от кого взимат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?" - го пита Христос. Пе¬тър отговаря съвсем неправилно: „От чуждите. " (64)
И пак Петър показва слабата си вяра към Христос, когато се опи¬тва да го следва, ходейки по водата. И Иисус строго го съди: „Маловере-цо, защо се усъмни?" (65)
Неговото отричане с допълнително доказателство за слабата му вяра и за липсата на устойчивост, още повече, че Христос го предсказва н дори предупреждава Петър едно денонощие преди събитието: ,,Истини ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се от¬речеш от Мене. " (66)
Версията на Йоан е още по-бсзпощадна: Когато Петър казва на Христос, че би се пожертвал за него. Той му отговаря: .Душата си ли за Мене ще положиш? Истината, истината ти казвам: не ще пропее петел, до¬кле три пъти не се отречеш от Мене." (67)
Още веднъж Христос разоблнчава липсата на дълбочина н лице¬мерието на апостола.
В края на „Евангелие от Йоана" Иисус пита три пъти Петър дали го обича п му съобщава, че в края на живота му ще бъде поведен против волята му, като предсказва ужасния му край. Вместо да го успокои, Хри¬стос се държи с него сухо: „Паси моите овце... Върви подире Ми." (68) когато Петър пита какво ще се случи на Йоан, „ученика, когото Иисус обичаше"' (69), и очевидно проявява ревността си, Иисус му отвръща: „Тебе що ти е? Ти върви подире Ми." (70)
Откритите в Египет апокрифни евангелия разкриват и други страни от личността на апостола: омраза към жените и стремеж към домини¬ране.
В „Евангелието па Мария Магдалена" (71) учениците са се събрали и оплакват Христос, като търсят утеха при Мария Магдалена. Тя им разказ¬ва последното си видение, в което Христос идва при нея и й говори. В края на разказа, разгневени, Петър и Андрей отричат думите на Мария Магдалена като измислица.
Андрей: „Мислете каквото си искате за това, което тя каза, аз не вярвам нито дума". А Петър: „Вярвате ли нашият Спасител да е имал разговор с една .жена, без ние да знаем за това? 1Це се обръщаме ли към пея, за да я слушаме? Предпочиташе ли я той пред пас?" Засегната от това поведение, Мария Магдалена му отговаря: „Петре, братко, мислиш т, че съм измислила този разказ и че измислям лъжи за Спасителя?" Левий (Матсй) се намесва, за да постави Петър на мястото му: „Петре, ти винаги си бил гневлив. Ето че сега се нахвърляш върху тази жена като върхг враг. Но ако Спасителят я е направил достойна, кой си ти наистина, та да я отблъснеш? Действително Спасителят я познавсиие много добре н затова я обичаше повече отколкото обичаше нас." Лeвий заключава, че човек трябва да бъде по-смирен и да придо¬бие качествата на Христос, за да проповядва Евангелията.
В „Пистис София" Петър отново се противопоставя на Мария Ма-гдалена и се оплаква, че тя обсебва разговора с Иисус, пренебрегвайки УЖ „отреденото първенство" па Петър и другите апостоли. Иска Иисус да я накара да замълчи: „Господи. не можем да понасяме тази жена да заема нашето място и със своите приказки да ни лишава от възможно¬стта да говорим " (72) Но Иисус го поставя на място, като се удивлява от буйния му нрав. По- I късно Мария Магдалена доверява на Иисус, че едва смее да се обръщщ I към него, защото, - казва тя: ,Петър ме кара да се колебая, той ме пла-ши, понеже мрази женския род." (73)
Не е ли Петър, който иска от Христос, в края на „Евангелие на Тома" "Нека Мария (Магдалена) да ни напусне, понеже жените не са достойни за живота" !?! (74) И Иисус му отговаря, че Той сам ще я заведе в Небес¬ното царство, като я направи мъж. С тази метафора Иисус изразява, че ще й даде Себереализация, т.е. Духа, Вечния Отец.
Тонът на писмото на Петър до Филип (75) ясно отразява жаждата за] власт и господство на Петър спрямо останалите апостоли:
„Петър, апостол на Иисус Христос, до Филип, наш обичан брат и другар по апостолство и до тези, които го придружават, привет!
Сега, мили братко, знай, че получихме от нашия Господ и Спасител на света заповеди да се съберем, за да проповядваме Спасението, което ни е обещано от нашия Господ Иисус Христос. Но що се отнася до теб, ти се отдели от нас и не пожела да те придружим, нито да научиш как трябва да се организираме, за да разпространяваме благата вест. Така че би ли могъл да дойдеш, скъпи братко, отговаряйки по този начин на 1 заповедите на нашия Бог Иисус!"
Тук вече се предусеща повеят на Инквизицията и фанатичното отклоне¬ние на Църквата, която през цялата си история смесва своята доктрина със своите нареждания, които винаги представя от името на Христос и на Бог.
Женомразството, авторитаризмът, малодушието на Петър ни го показ¬ват твърде различен от светеца, който Църквата се стреми да ни представи! Всъщност сред учениците на Христос със сигурност Петър е този, на кого¬то най-много липсва задълбоченост. И дори Петър да е бил добър последо¬вател, твърде малка е вероятността Иисус да е предоставил съдбата на Ду¬ховността в ръцете на един единствен човек. Де факто Петър наисти¬на заема мястото на водач, но всъщност всичко се режисира от Павел.
Когато Павел пристига в Йерусалим, първият апостол, когото среща, е Петър. В „Деянията на светите Апостоли" Павел казва, че е останал с него две седмици, без да вижда другиго освен Иаков. Несъмнено тази среща е решаваща за отклоняването на християнството в посока към па-велианството. Какво правят в продължение на две седмици? Не е трудно да си представим, че Павел, който е бюрократ на римска служба, манипу¬лира Петър. Чрез него, който му служи за пропуск към тесния кръг на първите съратници на Христос, той съумява да окаже влияние върху це¬лия „Нов завет", включително върху евангелията и „Деянията на светите Апостоли".
Църквата и католическата доктрина карат стотици поколения да вяр-нат, че Петър държи ключовете за Рая и посреща на небето преминалите и отвъдното. Възможно е да е тъкмо обратното и той да държи ключовете за Ада, защото самият Иисус го е отъждествил със Сатаната.
kassie
Потребител
Мнения: 685
Регистриран на: пет юли 18, 2008 8:14 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот kassie » съб окт 10, 2009 4:26 pm

Тези глупости нямат нищо общо нито с философията, нито с протестантството.
Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Aether » съб окт 10, 2009 5:04 pm

Потребителски аватар
Aurelia Felix
Модератор
Мнения: 4097
Регистриран на: ср авг 12, 2009 8:47 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Aurelia Felix » съб окт 10, 2009 8:21 pm

Аетер явно е решил да оспами форума с тъпи лъжи и клевети за светите апостоли и отците на вярата.
Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Aether » нед окт 11, 2009 1:29 am

Потребителски аватар
Dadi
Потребител
Мнения: 303
Регистриран на: нед юни 17, 2007 6:48 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Dadi » нед окт 11, 2009 2:27 am

Aether, моля те, кажи само: ти чел ли си изобщо Новия Завет или си чел само коментари на разни хора върху отделни цитати от Новия Завет?
Потребителски аватар
Dadi
Потребител
Мнения: 303
Регистриран на: нед юни 17, 2007 6:48 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Dadi » нед окт 11, 2009 11:07 pm

ven4e
Потребител
Мнения: 2975
Регистриран на: чет мар 27, 2008 8:13 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот ven4e » нед окт 11, 2009 11:24 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Философски аспекти на поведението на апостол Петър

Мнениеот Кабрал » ср май 01, 2013 8:52 pm

Не бях чувал за тази нова ерес, да се отричат апостолите. Вероятно някоя евангелска църква е решила така да се бори с духовните си бащи - латините.

Върни се в “протестантство”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост