За снимката в Личната карта и Корана!

теми, свързани с исляма
Потребителски аватар
zmianatz
Потребител
Мнения: 1760
Регистриран на: съб ное 28, 2009 9:50 am

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот zmianatz » чет юли 08, 2010 12:27 pm

gaitan vejdu
Потребител
Мнения: 700
Регистриран на: чет окт 06, 2005 8:25 am

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот gaitan vejdu » чет юли 08, 2010 12:29 pm

Чие е това умотворение, жено?

На Лао Дзъ или на Дийпак Чопра?

Ти в ред ли си или наистина си Вувузела, ако си въобразяваш, че подобна гнусота би била приета на Православен сайт?

Хм. :roll:
Aliosha

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот Aliosha » чет юли 08, 2010 1:56 pm

В последния брой на "Сеизмограф" по БТВ на 03.07.2010г. направих този паралел между Християнството и исляма с Първото послание на св. ап. Павел до Коринтяни. Но не казах окончателната си оценка, че закона трябва да се спазва.
Модата и урбанизацията е свалила забрадките и шаловете от главите на жените от началото на 20 век по целия свят. В италианските и френските филми от 60-те или 70-те години жените също носят забрадки или шалове.
Божидар Димитров ме упрекна, че изкарвам жените като хора "второ качество" с този цитат, но това не е така. Просто във всяка по-сложна или по-проста социална структура винаги трябва да има лидер, единият трябва да е водещ, а другият - воден. Единият трябва да се покорява на другия за да стават нещата, иначе ако всеки дърпа на своя страна "чергата" това семейство или общност ще се разпадне.
Оправният Стефан Гамизов пък ме упрекна във фундаментализъм и потвърждение на статуквото, че държавата и религията трябва да са разделени?! 30 мин. по-рано той хулеше корумпираната държава без религия. Да, религията трябва да стои по-далече от държавата на мафията! Той вероятно ходи веднъж в годината на черква и не е чел Новия завет поне веднъж, а се мисли за християнин!?
Невежеството и неграмотността са основни проблеми на нашето общество, защото няма ПРОСВЕТА! А просветата включва и изучаването на истината, която носи Евангелието.
Благодаря за информацията, която внасяте в тази тема!
Потребителски аватар
Чехълче
Модератор
Мнения: 2032
Регистриран на: нед дек 20, 2009 1:49 pm

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот Чехълче » чет юли 08, 2010 4:52 pm

За какво иде реч?
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот Йоан » съб юли 10, 2010 8:33 am

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот dante_18 » съб юли 10, 2010 8:22 pm

Заб­рад­ка­та се но­си от ве­ко­ве и ще се но­си от вярва­щи мю­сюл­ман­ки. За бла­го­чес­ти­ви же­ни в ис­ляма проб­лем не съ­щес­тву­ва. Та­къв из­ник­ва за дру­го­вер­ци, ат­еис­ти и за свет­ски­те дър­жа­ви.

В съв­ре­мен­ния бъл­гар­ски ези­к за ак­се­соа­ра на мю­сюл­ман­ки­те за скри­ва­не час­ти от ли­це­то се е на­ло­жил об­щият тер­мин заб­рад­ка. Раз­би­ра се, съ­щес­тву­ват и мно­го др. оз­на­че­ния на пок­ри­ва­ло­то: фе­ре­дже, тюр­бан, джил­баб, хи­наб, хи­джаб и т.н. Осо­бе­но важ­но е да се от­бе­ле­жи, че ара­бския­т тер­мин, упо­тре­бе­н в ко­ра­на в сми­съл на заб­рад­ка е са­мо еди­н: кхи­мар.

Мно­го са су­ри­те в ко­ра­на, кои­то се от­насят до по­ло­же­ние­то на же­ни­те. Още по­ве­че са и те­зи, кои­то целят дис­цип­ли­на и це­ло­мъд­рие от вярва­щи­те мюсюлмани. Еди­н еди­нстве­н е оба­че айе­тъ­т (зна­ме­ние­то), ка­саещ заб­рад­ка­та в ней­ния съв­ре­ме­нен сми­съл и в тер­ми­но­ло­гич­но при­пок­ри­ва­не. То­ва е су­ра 24 “Свет­ли­на­та”(ан­-нур) [...] 30. Ка­жи на вярва­щи­те мъ­же да свеж­дат пог­ле­ди­те си и да пазят це­ло­мъд­рие­то [фу­руг] си! За тях то­ва е най-чис­то­то. Све­дущ е Ал­лах за тех­ни­те де­ла. 31. И ка­жи на вярва­щи­те же­ни да свеж­дат пог­лед и да пазят це­ло­мъд­рие­то си, и да не по­каз­ват свои­те ук­ра­ше­ния ос­вен вид­но­то от тях, и да спус­кат пок­ри­ва­ло­то [кхи­мар] вър­ху паз­ва­та си, и да не по­каз­ват свои­те ук­ра­ше­ния ос­вен пред съп­ру­зи­те си или ба­щи­те си, или ба­щи­те на съп­ру­зи­те си, или си­но­ве­те си, или си­но­ве­те на съп­ру­зи­те си, или брат­ята си, или си­но­ве­те на брат­ята си, или си­но­ве­те на сес­три­те си, или же­ни­те [вярва­щи] или [слу­ги­ни­те], вла­де­ни от дес­ни­ци­те им, или слу­ги­те от мъ­же­те без плът­ски нуж­ди, или де­ца­та, не­поз­на­ли още жен­ска­та го­ло­та. И да не тро­пат с крак, за да се раз­бе­ре как­во скри­ват от свои­те ук­ра­ше­ния. И се по­кай­те пред Ал­лах всич­ки, о, вярва­щи, за да спо­лу­чи­те! [...] То­ва е пър­вият и еди­нстве­ния­т стих, в кой­то из­рич­но ста­ва ду­ма за кхи­мар, кое­то оз­на­ча­ва бу­ло или воал. То е пар­че плат, кой­то пок­ри­ва гла­ва­та и се спус­ка по гър­ба. По­во­дът за низ­пос­ла­ние­то на от­кро­ве­ние­то до про­ро­ка би­ла сре­ща­та при т.нар. Ас­ма, дъ­щеря на Мур­тад, на коя­то же­ни­те се поя­ви­ли в тех­ни­те тра­ди­цион­ни об­лек­ла без до­пъл­ни­тел­ни пок­ри­ва­ла. Та­ка бюс­то­ве­те и ук­ра­ше­ния­та им по кра­ка­та ста­на­ли вид­ни. То­ва от­вра­ти­ло Ас­ма и тя произ­нес­ла ду­ми­те: “Кол­ко гроз­но е то­ва!”, в коя­то връз­ка пос­лед­ва­ло низ­пос­ла­ние­то на айе­та (24:31). Пос­ла­ние­то е на­со­че­но до всич­ки мю­сюл­ман­ки. Вид­но е от пред­ход­ния стих (24:30), че не са­мо же­ни­те, а и мъ­же­те след­ва да гле­дат де­цен­тно и да спаз­ват це­ло­мъд­рие [ка­то прик­ри­ват срам­ни­те час­ти на тяло­то си]. Пра­ви раз­би­ра се впе­чат­ле­ние, че же­ни­те, за раз­ли­ка от мъ­же­те след­ва да зак­ри­ват паз­ва­та си. Из­пол­зва­ният тук общ тер­мин на ара­бски фу­руг (мн. ч. от фарг) оз­на­ча­ва те­лес­ни гън­ки. В не­го се включ­ват лак­ти­те, меж­ду­бед­рие­то и гън­ки­те меж­ду бед­ра­та и се­да­ли­ще­то. За же­на­та то­ва обо­зна­че­ние включ­ва и бюс­та. Из­вес­тно е, че по вре­ме­то на Му­ха­ммад ара­би­те са но­си­ли об­лек­ло, със­тоя­що се от връх­ни дре­хи (без дол­но бе­льо) и пок­ри­ва­ло за гла­ва­та. Са­ма­та дре­ха би­ла дъл­бо­ко из­ряза­на в гръд­на­та об­ласт - за мъ­же­те без­проб­лем­но, за же­ни­те неу­доб­но, по­ра­ди ви­ди­мос­тта на фу­руг. То­ва би­ло ос­но­ва­ние­то да се при­зо­ват же­ни­те към пок­ри­ва­не на гръд­та с кхи­мар, кой­то да се спус­ка през ра­ме­на­та вър­ху бюс­та. Айе­тъ­т (24:31) включ­ва съ­вър­ше­но но­ва мо­рал­на нор­ма за по­ве­де­ние и въ­веж­да ре­во­лю­цион­но по ро­да си чувс­тво за сек­суал­но неу­добс­тво, от­го­вар­ящо на вре­ме­то на Му­хам­мад и про­ти­во­ре­ча­що на пред­ход­ни­те су­ро­ви и от­кри­ти нра­ви на бе­дуи­ни­те.

В су­ра 24 се на­ми­ра още еди­н айе­т, зас­ягащ пок­ри­ва­не­то на же­на­та. В не­го е до­пус­на­то из­вес­тно от­кло­не­ние от су­ра 24:31 по отношение на по-въз­рас­тни же­ни, няма­щи на­ме­ре­ние и из­глед да прис­тъпят по­ве­че брач­но­то ло­же. Су­ра 24 “Свет­ли­на­та”(ан - нур) [...] 60. А прес­та­ре­ли­те же­ни, кои­то ве­че не се над­яват на брак, не е грях да свалят връх­но­то си на­ме­та­ло, без да по­каз­ват ук­ра­ше­ния. Но да се въз­дър­жат е по-доб­ро­то за тях. Ал­лах е все­чу­ващ, всез­наещ. [...] То­зи стих (24:60) раз­кри­ва най-ясно гл. т. на Ко­ра­на. Жен­ска­та сек­суал­ност трябва да се дър­жи в гра­ни­ци, за да не се зас­тра­ша­ва “ле­гал­но­то” ба­щинс­тво. Заг­ри­же­нос­тта по то­зи въп­рос е об­ясни­ма, ако се взе­мат пред­вид об­стоя­телс­тва­та пред­хож­да­щи ис­ляма. Съ­щес­тву­ва­ли са по­ве­че от де­сет раз­но­вид­нос­ти на сек­суал­ни връз­ки от ли­бер­ти­наж до про­мис­куи­тет. Оби­чай­но би­ло же­на­та да “из­не­вер­ява”, ко­га­то мъ­жът от­със­твал. Яс­но е, че в та­ки­ва слу­чаи си­гур­на е би­ла са­мо май­ка­та на де­те­то.


Друг ха­рак­тер има за­дъл­же­ние­то за мю­сюл­ман­ка­та да но­си дъл­го на­ме­та­ло, ко­га­то из­ли­за от до­ма си: су­ра 33 “Съю­зе­ни­те пле­ме­на” (ал - ах­заб) [...] 59. О, Про­ро­че, ка­жи на съп­ру­ги­те си и на дъ­ще­ри­те си, и на же­ни­те на вярва­щи­те, да спус­кат вър­ху се­бе си пок­ри­ва­ло­то [джил­баб][ко­га­то из­ли­зат]. То­ва е най-под­ход­ящо­то, за да бъ­дат раз­поз­на­ти и да не ги ого­рча­ва­т. Ал­лах е оп­ро­ща­ващ, ми­ло­сър­ден. [...] Тук се ка­сае не за кхи­мар, т.е. заб­рад­ка, а ста­ва ду­ма на­ме­та­ло, кое­то се об­ли­ча вър­ху кхи­ма­ра. Айе­тъ­т е низ­пос­лан, по­не­же же­ни­те на про­ро­ка, как­то всич­ки дру­ги же­ни, хо­де­ли ве­чер из­вън се­ли­ще­то, за да об­лек­чат свои­те мал­ки и го­ле­ми нуж­ди. В та­ки­ва мо­мен­ти те би­ли “о­гор­ча­ва­ни” от мъ­же, кои­то след раз­пит твър­де­ли, че объ­рка­ли же­ни­те на про­ро­ка с оби­кно­ве­ни ро­би­ни. В дей­стви­тел­ност и сво­бод­ни­те же­ни и ро­би­ни­те но­сели до­то­га­ва ед­нак­во об­лек­ло. В та­зи връз­ка, за от­ли­ча­ва­не на мю­сюл­ман­ки­те се пре­по­ръч­ва но­се­не­то на на­ме­та­ло - джил­баб, с кое­то да зак­ри­ват и ли­це­то си. Айе­тъ­т няма им­пе­ра­ти­вен, а по­же­ла­те­лен ха­рак­тер. Го­во­ри се за “най-под­ход­ящо­то” ка­то съ­вет­ва­не и се ос­та­ва с впе­чат­ле­ние­то за из­бор на же­на­та са­ма да ре­ши, да­ли да но­си джил­баб или не. Трябва да се от­бе­ле­жи, че по­доб­но об­лек­ло би­ло ши­ро­ко раз­прос­тра­не­но сред сво­бод­ни­те иу­дей­ки и хрис­тия­нки, най-ве­че при пер­сий­ки­те. От­там и връз­ка­та с ча­до­ра.Друг е въп­ро­сът, до­кол­ко омъ­же­ни­те иу­дей­ки трябва да носят ти­хъл (жен­ския та­лид) и хрис­тия­нки­те да пок­ри­ват гла­ви­те си при мо­лит­ва - 1 Кор. (11:13).
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот Йоан » нед юли 11, 2010 2:38 am

Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот Йоан » нед юли 11, 2010 10:38 am

Потребителски аватар
to6ominator
Потребител
Мнения: 304
Регистриран на: пон май 10, 2010 11:09 pm

Re: За снимката в Личната карта и Корана!

Мнениеот to6ominator » пон юли 12, 2010 3:00 pm

Какво сте се разревали за тия забрадки? Аз съм бил 2 пъти в Истанбул и знаете ли колко много жени без забрадки видях... Пълно беше с такива. Много е наивно да мислите, че Бог ще съди за вас по това дали имате забрадка или не. Много ясно, че на паспортните снимки трябва да се вижда коса, защото това е важна характеристика за външния вид на когото и да било. Май на вас ви трябва някой нов Ататюрк, който да ви набие в главата, че религията и светските закони СА РАЗЛИЧНИ И ОТДЕЛНИ НЕЩА.

Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта